exkl. moms

Varukorg

HBA är ett familjeföretag med över 30-års branscherfarenhet. Våra kunder finns i alla hörn av fordonsbranschen och för att fånga upp och serva varje enskild kund jobbar våra säljare och produktchefer tätt ihop. Vi har format grupper där varje sälj-produkt team har ansvar för ett specifikt kundsegment. Tillsammans med dig som kund tar vi fram produkter och lösningar som förenklar din arbetsdag. Vi vill erbjuda mycket mer än bara en produkt, vi är lösningsorienterade konsulter.

HBA Vision vi underlättar din arbetsdag - nu och i framtidenHBA Affärsidé- att förse fordonsindustrin långsiktigt hållbart erbjudande produkter lösningar personlig service engagemang teknisk kompetens

HBA Företagspresentation
Läs mer i vår Företagspresentation

 

Vårt ansvar
Vi är noga med att vårt erbjudande är långsiktigt hållbart i alla led och att vi efterföljer vår kvalitets- och miljöpolicy. Våra produkter 
ska ha minimal påverkan på omgivning, miljö och klimat under sin livscykel. Vi jobbar hårt med CSR och tar ett socialt ansvar för våra produkter och lösningar i hela kedjan från leverantör till slutkund. 

Vi ser på vårt CSR arbete utifrån tre ansvar; socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljömässigt ansvar.

CSR Socialt ansvar

Vi samarbetar med leverantörer i både Europa och Asien, och vårt engagemang ligger i att ta ett ansvar för våra leverantörers anställda. Vi besöker våra produktleverantörer minst en gång per år och och väljer att i första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct. Genom vår Code of Conduct ställer vi krav som måste uppfyllas för ett fortsatt samarbete. Genom self-assesment och audits upprättas en plan för förbättringsåtgärder. Uppfylls inte förbättringarna kan det leda till att samarbetet avbryts. Vårt fokus på nästa generation speglas genom vårt stöd till SOS Barnbyar, Aktiv Skola, Noll Tolerans mot Mobbing och Operation Smile.CSR Socialt ansvar

      
Vårt interna arbete grundar sig i vår arbetsmiljöpolicy. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vill vi främja friskfaktorer och förebygga risker på arbetet (både fysiska och sociala) och därigenom skapa en attraktiv arbetsplats som utvecklar medarbetare med ambitioner och idéer. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.


CSR Ekonomiskt ansvar

HBAs vision är att underlätta kundens vardag – nu och i framtiden. Med grund i det kvalitetsarbete vi bedriver genom vår ISO 9001 certifiering säkerställer vi en varaktig affär. 
Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och detta gör vi genom att: 

-  Ta fram konkurrenskraftiga (funktion, prestanda och pris) produkter och lösningar enligt behov och förväntningar i respektive kundsegment.
-  Vi ska ur ett produktlivscykelperspektiv sträva efter en långsiktig och hållbar sortimentutveckling.
-  Vi skall uppträda på sådant sätt att vårt arbete resulterar i långsiktiga relationer till varje enskild kund.
-  Hantera retur och reklamationer gentemot kund och leverantör på ett professionellt sätt.
-  Vår personal skall ha hög teknisk kompetens. Personalen hjälper kunderna att hitta rätt produkt till rätt applikation.

 CSR miljömässigt ansvar

Vi har ett ur miljösynpunkt hållbart erbjudande och arbetar genom vår ISO 14001 miljöpolicy med att ständigt förbättra processer och rutiner. 
Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan och skydda miljön, betraktat ur ett livscykelperspektiv, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

-  Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
-  I första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct.
-  Ta hand om vårt avfall på ett miljöriktigt sätt.
-  Kartlägga och följa miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
-  Välja det för tillfället mest miljövänliga fordonet m.h.t. vårt sätt att använda tjänstebilar.
-  Välja miljövänliga alternativ vid hemtagning av varor från leverantörer.
-  Styra framtagning av produkter och förpackningar, användande av packmaterial och emballage mot att i största möjliga mån minimera miljöpåverkan.
-  Ständigt förbättra vår verksamhet genom att beakta livscykelaspekter.