Endast försäljning mot företag. Vänligen logga in för att handla eller ansök om konto

exkl. moms

Varukorg

Vårt ansvar

CSR Socialt ansvar
SOCIALT ANSVAR
Vi samarbetar med leverantörer i både Europa och Asien, och vårt engagemang ligger i att ta ett ansvar för våra leverantörers anställda. Vi besöker våra produktleverantörer minst en gång per år och och väljer att i första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct. Genom vår Code of Conduct ställer vi krav som måste uppfyllas för ett fortsatt samarbete. Genom self-assesment och audits upprättas en plan för förbättringsåtgärder. Uppfylls inte förbättringarna kan det leda till att samarbetet avbryts. Vårt fokus på nästa generation speglas genom vårt stöd till SOS Barnbyar, Aktiv Skola och Operation Smile.
 
Vårt interna arbete grundar sig i vår arbetsmiljöpolicy. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete vill vi främja friskfaktorer och förebygga risker på arbetet (både fysiska och sociala) och därigenom skapa en attraktiv arbetsplats som utvecklar medarbetare med ambitioner och idéer. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.
CSR ekonomiskt ansvar
EKONOMISKT ANSVAR
HBAs vision är att underlätta kundens vardag – nu och i framtiden. Med grund i det kvalitetsarbete vi bedriver genom vår ISO 9001 certifiering säkerställer vi en varaktig affär. Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten och detta gör vi genom att:
 
- Ta fram konkurrenskraftiga (funktion, prestanda och pris) produkter och lösningar enligt behov och     förväntningar i respektive kundsegment.
- Vi ska ur ett produktlivscykelperspektiv sträva efter en långsiktig och hållbar sortimentutveckling.
- Vi skall uppträda på sådant sätt att vårt arbete resulterar i långsiktiga relationer till varje enskild kund.
- Hantera retur och reklamationer gentemot kund och leverantör på ett professionellt sätt.
- Vår personal skall ha hög teknisk kompetens. Personalen hjälper kunderna att hitta rätt produkt till rätt applikation.
CSR miljömässigt ansvar
MILJÖMÄSSIGT ANSVAR
Vi har ett ur miljösynpunkt hållbart erbjudande och arbetar genom vår ISO 14001 miljöpolicy med att ständigt förbättra processer och rutiner. Vi ska minska vår negativa miljöpåverkan och skydda miljön, betraktat ur ett livscykelperspektiv, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:
 
- Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
- I första hand samarbeta med leverantörer, entreprenörer och transportörer som förbundit sig till vår Code of Conduct.
- Ta hand om vårt avfall på ett miljöriktigt sätt.
- Kartlägga och följa miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
- Välja det för tillfället mest miljövänliga fordonet m.h.t. vårt sätt att använda tjänstebilar.
- Välja miljövänliga alternativ vid hemtagning av varor från leverantörer.
- Styra framtagning av produkter och förpackningar, användande av packmaterial och emballage mot att i största möjliga mån minimera miljöpåverkan.
- Ständigt förbättra vår verksamhet genom att beakta livscykelaspekter.